Vedtekter

Vedtatt av styret for Stiftelsen Idavollen Steinerbarnehage 23. februar 2021

1. Eier
Idavollen Steinerbarnehage (heretter kalt barnehagen) eies av Stiftelsen Idavollen Steinerbarnehage (heretter kalt stiftelsen).

2. Formål
Barnehagen skal drives etter Rudolf Steiners pedagogiske impuls og i samsvar med Lov om barnehager.

3. Opptakskrets
Barnehagen er åpen for barn av foreldre som ønsker steinerpedagogikk for sine barn, primært fra Lørenskog, Oslo og Viken.

4. Opptakskriterier
Opptaket bestemmes av daglig leder sammen med ledergruppen. Ved inntak skal det tas hensyn til alder, kjønn og sammensetning av barnehagens eksisterende grupper.

Følgende har prioritet ved opptak:
• Personalbarn (barnehagen og Rudolf Steinerskolen i Lørenskog)
• Barn som har eller har hatt søsken i barnehagen eller på Rudolf Steinerskolen i Lørenskog.
• Barn som er innmeldt til Steinerskolen i Lørenskog.
• Barn som har søkt om plass ved Idavollen Steinerbarnehage, og som har Idavollen som 1. prioritet.
• Barn med funksjonshemning (dersom det er til nytte for barnet)
• Barn med spesielt behov for barnehageplass
Ved opptak skal nye foreldre gjøres kjent med barnehagens vedtekter, foreldrebidrag og forventet dugnadsinnsats.

5. Opptak
Barnehagen er med i samordnet opptak med Lørenskog kommune. Det tas opp barn under skolepliktig alder. Barn som får plass, kan beholde den frem til skolestart.

6. Oppsigelsesfrist
Oppsigelse av plassen varsles med 3 måneders skriftlig varsel. Barnehagen forbeholder seg retten til å kreve full betaling i oppsigelsesperioden hvis plassen ikke kan overtas av andre.

Barnehagen kan si opp plassen for et eller flere barn med 1 måneds varsel.Ved oppsigelse fra barnehagens side må det alltid foreligge saklig grunn.Saklig grunn kan være:

• Pålegg fra eier om omorganisering av driften, for eksempel på grunn av uforutsett økonomisk svikt
• Manglende betaling
• Brudd på vedtektene
Daglig leder sender skriftlig beskjed i forkant av oppsigelse.

7. Foreldrebetaling
Foreldrebetalingen følger statens maksimalgrense. Barnehagen følger Lørenskog kommunes regler for søskenmoderasjon og inntektsgradering. Foreldrebetaling betales den 11. i hver måned. Det betales for 11 måneder med første betaling i august. Matpenger betales i henhold til vedtak i stiftelsens styre.

Uteblitt betaling i to måneder uten at barnehagen er kontaktet vedrørende betalingsplan, gir barnehagen rett til å si opp plassen. Ved forsinket betaling sender barnehagen ut purrebrev. Utestående betaling, tross gjentatte purringer, vil etter to måneder gå til inkasso.

8. Barnehagens åpningstid
Åpningstid er 07.30-16.30.

Barnehagen følger i hovedsak skoleruten for Steinerskolen i Lørenskog.
Barnehagen er stengt i juli måned, romjula og påskeuka, samt to dager i høstferien og to dager i vinterferien. Eventuelle endringer vil fremgå av barnehageruten. Barnehagen har fem plandager i året.

Ekstra stengte dager kan forekomme, disse dager skal så langt som mulig varsels 1 måned før. Barnehagen kan bli stengt grunnet uforutsette hendelser. I all hovedsak blir det ikke tilbakebetalt foreldrebetaling for stengte dager. Ved fem barn eller mindre vil barnehagen vurderes stengt.

9. Dugnad og julemarked
Foreldre og foresatte har plikt til å delta på høst- og vårdugnad som utgjør to dugnader, samt julemarked. Dette utgjør tre dager. Dersom foresatte er forhindret fra å delta, kan de søke om frikjøp eller få tildelt andre oppgaver innen en viss tidsperiode. Sats for frikjøp pr dag er kr. 1500,- pr familie. Beløp kan justeres av stiftelsen.

10. Netto leke- og oppholdsareal
Netto leke- og oppholdsareal inne pr. barn skal være minimum 4 kvm for barn over 3 år og minimum 5,3 kvm for barn under 3 år i henhold til norm gitt av Kunnskapsdepartementet F-08-06.

11. Foreldreråd
Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.Rådet skal fremme alle foreldrenes fellesinteresser og bidratil et godt barnehagemiljø i samarbeidet mellom medarbeiderne i barnehagen og foreldrene.Det holdes minst 2 foreldremøter pr. år.

Samarbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget består av:
•3 representanter fra personalet (én fra hver avdeling)
•1 foreldre fra hver avdeling (foreldrerepresentantene)
•2 fra stiftelsen (ved behov)

Samarbeidsutvalgets oppgaver er regulert av forskrift til lov om barnehager §15. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende organ, og møtes etter behov. Til samarbeidsutvalgets ansvarsområde hører også samarbeid angående tilstelninger i barnehagen (dugnader, julemarkedet, kulturelle innslag, avslutninger osv).

12. Internkontroll
Barnehagen har eget internt kontrollsystem i henhold til gjeldene lovverk.

13. Kollegiet og kollegiearbeidet
Medlemmer av kollegiet er alle hel- og deltidsansatte pedagoger, medarbeidere, kontorpersonell og vaktmester. Kollegiet står fritt til å utforme det pedagogiske arbeidet innenfor de rammer som styret har fastsatt. Kollegiet bestemmer selv sine funksjoner og kan oppnevne egne utvalg for å løse nærmere angitte oppgaver innenfor kollegiets arbeidsområde og kan gi slike utvalg fullmakt til å treffe avgjørelser i slike saker. Det avholdes faste personalmøter hver torsdag fra 16.30–19.00.

14. Taushetsplikt
Samarbeidsutvalget og personalet er underlagt taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven §13.

15. Vedtektsendring
Disse vedtektene kan bare endres av Stiftelsen. Samarbeidsutvalget og personalet kan foreslå vedtektsendringer.